ВНИМАВАЙТЕ С ВАШИЯ ИЗКАЗ!*
Гейл Милър**

Част 1

Двете теми, които най-често се появяват при дискусиите за фокусираната към решения терапия се отнасят да емоциите на терапевтите и отговорността им за съчувствие по отношение на чувствата на клиентите. Разбира се, терапевтите не са сами с техните съображения за емоциите. Това е честа тема в западната култура и честа тема за разговори. Наистина, концепцията за емоциите е толкова убедителна, че ние рядко отделяме време, за да изследваме как ги използваме или какви са нашите допускания свързани с тях. Тези резултати могат да изглеждат очевидни и дори банални за нас, затова ние се фокусираме върху "реалността" - важни моменти от живота. И освен това ние бихме могли да оспорим това, че емоциите представляват сериозен въпрос. Няма нищо банално при тях.

Моят подход към емоциите е малко по различен. Съгласен съм онези хора, които казват, че задаването на въпроси за това по какъв начин емоциите са част от фокусираната към решения терапия е важен момент, но също така вярвам, че най-интересните и полезни отговори на тези въпроси са фокусирани към тривиални неща. Така е, те привличат нашето внимание към неща и дейности приети за дадени, включващи език и култура. Едно такова допускане е, че емоциите съществуват отделно от социалния контекст и употребата на езика. Например, ние често допускаме, че думи като любов, скръб и яд са просто етикети за реалността (чувства), които съществуват независимо от това как ние използваме тези думи. Такова допускане ни помага да осмисляме моментите, когато емоциите ни "връхлитат". Емоциите започват да прииждат "вътре" в нас и след това "преливат" като сълзи или действия, които ние преживяваме като нещо поне отчасти извън нашия контрол.

Не казвам, че емоциите са илюзии или че преживяванията, свързани с нашите емоции не са автентични. Понякога хората се преживяват като връхлитани от емоции. Но тези и други "емоционални" преживявания са необясними сами по себе си.. Обяснението изисква да поставим преживяванията (особено допусканията и практиките, които ги организират) в социален и културален контекст. Аз направих това чрез привличане на внимание към допускането, че емоциите съществуват отделно от нашата употреба на езика. Без това допускане би било трудно - ако не невъзможно - да се опишат емоциите като сили, които са извън нашия контрол.

Подобна версия включва убедителността на контрастните чифтове в западните езици. Думи като добър-лош, мъж-жена, лукс-необходимост, работа-заплата са контрастни чифтове. Всяка дума в групата се дефинира от другата. Например важна част от нашето културално разбиране за "добро" включва разпознаването, че "добро" отчасти е липса на "лошо". Обратното също е вярно. Ако продължим по-нататък, думата "жена" няма смисъл без противоположната на нея дума - "мъж", дори и втората да не е изрично изказана. Мъж и жена се загатват една друга защото за западняците родът включва две отделни категории и индивидите не могат да бъдат членове и на двете категории по едно и също време. Разбира се тези думи не трябва да бъдат част от чифт, съдържащ противоположности. Ние свързваме и противопоставяме думите като ги използваме по определен начин. Понякога целенасочено използваме противоположни чифтове, за да постигнем своите цели, но често не забелязваме как го правим. Вместо това се фокусираме върху разнообразни резултати.

Използваме също думата "емоции" по противоположни начини. Това е част от групата чувство-безчувствие. Наистина един начин, по който определяме ситуациите и подходящото за тях поведение е да ги описваме като емоционални или не-емоционални преживявания. Погребенията обикновено се третират като случаи за изразяване на емоции, докато рутинното посещение в бакалницата не би могло да се дефинира по същия начин. Терапевтите също използват такова противопоставяне, тъй като, когато пишат рапорти те описват поведението на клиентите като липсващо или показващо "подходящия ефект". Разбира се, какво се има предвид под определен ефект зависи от ситуацията. Понякога терапевтите "търсят" емоции, докато в други моменти "търсят" липсата им.

Понякога има смисъл да отхвърлим тази културална логика. Вярвам, че това е особено полезно за фокусираните към решения терапевти, за развиване на алтернативни подходи към емоциите - подход, който третира емоциите като неизменно присъстваща част на техните взаимоотношения с клиентите. Клиентите, които плачат в терапевтичните сесии показват емоции, но така е и с клиенти, които изглеждат незаинтересовани от сесиите. Това са различни начини човек да бъде въвлечен в терапията и те са пряко свързани с дейностите, които се случват в сесиите, включвайки езика, който терапевтът и клиентът използват. Такава ориентация към емоциите избягва ограниченията на полярните чифтове и третира самите емоции като аспекти на социалния контекст. Емоциите не бива да се третират като уникални персонални преживявания, центрирани "вътре в" хората.

По-нататъшни идеи, които могат да бъдат обмисляни от фокусираните към решения терапевти са начините, по-които ние "знаем" за емоциите на другите. Дали добиваме нашите знания за емоциите на другите, така сякаш директно влизаме в техните глави и сърца? Или може би нашите знания за чуждите емоции са оценки, основани на наши наблюдения и интерпретации на чуждото поведение и съответните фактори от контекста. Последното обстоятелство по-точно описва моите преживявания свързани с емоциите на другите. Като допускам това, не казвам, че моите оценки за емоциите на другите са капризни и произволни. Аз извличам това от множеството социални и културални ресурси, като тълкувам емоционалната значимост на поведението на другите. И забелязах, че моите оценки най-общо съвпадат с изявленията на другите относно "емоционалните" ситуации, които сме наблюдавали съвместно.

Мисля, че фокусираните към решения терапевти ще открият, че третирането на емоциите по неконвенционалния начин, които аз предлагам тук, може да бъде полезно. Ако емоциите са винаги част от социалната интеракция и контекста, тогава фокусираните към решения терапевти няма да имат повече нужда да се притесняват за изключването на емоциите от терапевтичните сесии. И ако знанието за емоциите на другите включва наблюдаване и оценка на тяхното поведение, без да се има пред вид контекста, фокусираните към решения терапевти не бива да се притесняват за "влизането" в главите и сърцата на техните клиенти. Достатъчно е да бъдеш внимателен наблюдател и културално компетентен тълкувател на наблюдаваното поведение.

Един основен въпрос, който се задава е - Полезни ли са емоциите, които аз "виждам" за решаване на проблемите на клиентите? Ако не, то по какъв начин аз мога да пренасоча интеракцията и да поканя нови поведения/емоции? Друг подобен въпрос е "Трябва ли винаги да оценявам и реагирам на поведенията/емоциите на клиентите по социално приемлив начин?" Трябва ли поведенията, които обикновено се третират като знаци на напр. гняв, скръб, отхвърляне, винаги да бъдат третирани по този начин? Какви други възможности имат фокусираните към решения терапевти, за да отговорят на тези поведения/емоции? Въпросите могат да продължат, но мисля че моята гледна точка е ясна. Не е нужно емоциите да бъдат някакви мистериозни сили, които са извън контрола на терапевта и клиента.Част 2

Понякога правя един умствен експеримент, който включва представата за това какво ще остане ако махнем социалната интеракция от фокусираната към решения терапия. Всеки момент, в който правя този експеримент, приключвам с много малко неща останали за изследване. Има, разбира се, физическа обстановка, в която фокусираните към решения терапевти извършват своите професионални дейности. Тя включва стаята, столове, маси телефони, документи. Но значимостта на тези аспекти във фокусираната към решения терапия изключително се намалява, когато социалната интеракция се премахне от тях. Те стават неми като други неща, които са били напуснати от техните притежатели или обитатели. Има също и различни книги и статии, писани от фокусирани към решения терапевти. Тези документи са важни сами по себе си. Но ако ние се отнасяме сериозно към нашия експеримент трябва да махнем цитатите отнасящи се до социалната интеркакция, съдържащи се в тези текстове. Когато направим това, ще имаме текстове, които ни разказват истории без конкретна реална стойност.

Използвам този експеримент, за да ми напомня колко съществена е социалната интеракция за фокусираната към решения терапия. Без тези процеси няма нито семинари, нито обучения във фокусирана към решения терапия, нито връзка клиент-терапевт. И още, без тази връзка няма добра причина фокусираната към решения терапия да съществува С други думи, истина е, че работата на фокусираните към решения терапевти и техните връзки са интеракционно изпълнени. Без възможности за социално взаимодействие с другите, фокусираните към решения терапевти са като дърводелци без строителен материал. Тази метафора е подходяща, тъй като строителните материали, използвани от терапевтите за изпълнение на техните професионални отговорности, се доставят чрез техните социални интеракции с клиенти и други хора. В тези интеракции, например, фокусираните към решения терапевти извличат информация за надеждите на клиентите за бъдещето, изключенията от техните проблеми и пътищата, по които те успяват в някои аспекти от своя живот.

Тези обстоятелства осветляват важността на разговорните умения и сътрудничеството във фокусираната към решения терапия. Уменията за разговаряне са основни за дейностите на терапевта, но също така е важно и да се разпознаят приносите направени от клиентите. Уменията на терапевтите са безполезни ако клиентите не са способни или отказват да отговарят на въпросите и коментарите на терапевтите. Фокусираните към решения терапевти работят в екип, защото те не биха могли да практикуват своя занаят без участието на клиентите. И да се върнем за момент към метафората за дърводелеца, терапевтите носят инструментите за своята професия, докато клиентите доставят строителните материали. Какво е добро за триона, ако няма нищо за рязане?


* * *

Анализирането на разговори е силно фокусиран към социалната интеракция подход. То включва записи, ръкописи на действителни интеракции и анализиране на това как тези интеракции са организирани като последователност на изказванията. Така е, един човек говори, после друг, последван от трети или първият отговаря и т.н. Основавайки се на този - прост и праволинеен - фокус, аналитиците на разговори изграждат един сложен и изтънчен подход по отношение на езика и социалната интеракция. Аналитиците на разговори използват транскрипти на действителни социални интеракции за да покажат "стъпките, които правим" при разговаряне с другите, правилата, с които се съобразяваме при тези интеракции и как значенията, развити при тези разговори са свързани с контекста на тези интеракции.

Няма съмнение, че първият аспект при фокусираните към решения разговори клиент-терапевт, забелязван от аналитиците на езика, би бил основната роля на терапевта в тези интеракции. Тъй като терапевтите не доминират в интеракциите по начина, по които го правят преподавателите в класните стаи, те просто имат огромно влияние върху съдържанието и стъпките при техните разговори с клиентите. Най-важният начин, по който терапевтите насочват и ръководят тези разговори е като задават въпроси, на които клиентите обикновено отговарят. И това не ни изненадва. След всичко това, основният начин, по който клиентите демонстрират пред терапевтите съображенията относно своите проблеми е като се следва това - най-основно - правило при разговаряне. Какво бихте си помислили за клиент, на който е назначен час за среща и тогава отказва да отговаря на всякакви въпроси. В такъв случай е разумно да започнем с въпрос-отговор последователност и да анализираме връзката фокусиран към решенията терапевт-клиент като разговор.

Едно практическо внушение при този аранжимент е, че фокусираните към решения терапевти са най-малко толкова отговорни, колкото и клиентите за посоките, в които тези разговори ще поемат, като се включва и това дали те ще бъдат полезни за клиентите. Разбира се, фокусираните към решения терапевти знаят това. Ето защо, те задават най-вече фокусирани към решения въпроси. Но докато въпросите, свързани с фокусираната към решения терапия са важни, важно е също така да се обръща внимание на това - по какъв начин тези въпроси се задават от терапевтите и как им се отговаря от клиентите. Последното насочва към това как фокусираната към решения терапия се прави от реалните хора, общуващи в конкретни социални ситуации.

Всеки разговор, ориентиран към решения е в някаква степен уникален, защото обстоятелствата на срещата клиент-терапевт варират и защото различните терапевти и клиенти реагират по различен начин на интеракционните обстоятелства при тези срещи. Да се забелязва как терапевтите и клиентите управляват практическите обстоятелства на техните интеракции, е първата крачка на възприемане на фокусираната към решения терапия като артистична дейност, включваща и клиентите и терапевтите. С други думи това е творчески процес, по време на който клиентите и терапевтите преговарят и се напасват един към друг. Основна за този процес е употребата от фокусираните към решения терапевти и техните клиенти на обикновени разговорни умения за конструиране на социалния контекст, в който те биха могли да работят заедно, за да се промени животът на клиентите.

---

* Материалът е от книжката "За фокусираната към решения кратка терапия от извора" със статии на Стив де Шейзър, Инсу Ким Берг и Гейл Милър.

** Гейл Милър, професор в Маркет Юнивърсити, Милуоки, САЩ е участвал като изследовател в Център за кратка фамилна терапия, Милуоки, САЩ.

Обратно